Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

PRIVACYBELEID

In werking sinds: 13/05/2021

Welkom op de website van de Urban Youth Games (hierna “UYG”). Om de correcte werking van de site te kunnen garanderen, alsook de hierop aangeboden functionaliteiten, moet UYG een aantal persoonsgegevens van de bezoekers van haar site (hierna de “Bezoeker”) verwerken.

1.  Algemeen kader – verwerkingsverantwoordelijke

Als verwerkingsverantwoordelijke stelt UYG alles in het werk om uw privacy te waarborgen bij de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van uw bezoek op onze site.

Gelieve dit document aandachtig te willen lezen. Uw vindt er gedetailleerde informatie in over welke persoonsgegevens wij verwerken, over de redenen waarom wij uw persoonsgegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en welke rechten u in dat verband kunt uitoefenen.

De verwerkingsverantwoordelijke is:

Olympic Urban Festival vzw

Boechoutlaan 9

1020 Brussel

Data Protection Officer : Advocatenkantoor THALES (Brussel)

Telefoonnummer: +32 (0) 2 533 04 50

Email: gdpr.privacy@urbanyouthgames.org

2.  Welke persoonsgegevens verwerken wij ?

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens om de verschillende hierna weergegeven redenen (cfr. punt 3). Het gaat meer bepaald o.a. om de volgende gegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (b.v.: naam, voornaam, leeftijd, geboortedatum, woonplaats, geslacht, nationaliteit, identiteitskaartnummer, rijksregisternummer, de school waar u lesgeeft of de school waar u ingeschreven bent, foto) ;
 • Contact gegevens (b.v.: email, telefoonnummer) ;
 • Financiële gegevens (b.v.: bankrekeningnummer, betalingsgegevens, btw-nummer) bij schenkingen, giften, of donaties ;
 • verbindingsgegevens: (b.v.: type van domein waarmee u verbinding maakt met onze website; IP-adres, datum en het uur van bezoek, locatiegegevens of andere gegevens met betrekking tot communicatie, het type browser, het platform en/of het operating system dat u gebruikt; navigatievoorkeuren) ;

3.  Waarom en op welke basis verwerken wij je persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens voornamelijk om u onze nieuwsbrief te bezorgen, onze dienstverlening te verbeteren en, meer in het algemeen, om gemakkelijk met elkaar te communiceren. Ten slotte stelt uw gegevens UYG ook in staat uw navigatie op onze website te verbeteren en te vergemakkelijken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden en voor de volgende doeleinden:

 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang

Meestal gebruiken we uw persoonsgegevens omdat UYG daar als eigenaar van een website belang kunnen bij hebben zoals bijvoorbeeld om onze dienstverlening te verbeteren en, meer in het algemeen, om gemakkelijk met elkaar te communiceren, en ons in staat te stellen uw navigatie op onze website te verbeteren. Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang, zullen wij er altijd voor zorgen dat uw belangen en/of fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang. De gegevens waarop dit soort verwerking betrekking heeft, zijn met name verbindingsgegevens en persoonlijke identificatiegegevens.

 • De uitvoering van een overeenkomst

In sommige gevallen is de verwerking van bepaalde categorieën persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering vaneen overeenkomst waarbij onze Bezoekers partij zijn. . Dit is met name het geval voor legaten en andere schenkingen. De gegevens die in dat geval worden verwerkt, kunnen met name persoonlijke identificatiegegevens, contactgegevens en/of financiële gegevens omvatten.

 • Wettelijke verplichting

In sommige specifieke gevallen kunnen bepaalde verwerkingen noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

 • Op basis van uw toestemming

Wij verwerken persoonsgegevens van Bezoekers op basis van hun toestemming voor andere verwekingen. Het gaat om het verzenden van nieuwsbrieven het beheren van cookies en anderen tracking technologieën (in dat verband verwijzen wij naar ons Cookie Beleid) dat wij gebruiken voor het beheren van onze website en, in het algemeen, voor andere soortgelijke promotionele en marketing doeleinden. De gegevens waarop dit soort verwerking betrekking heeft, zijn met name verbindingsgegevens en persoonlijke identificatiegegevens.

U kunt je op elk gewenst moment afmelden en uw toestemming voor dergelijke communicatie intrekken door een e-mail te sturen naar het volgende adres: gdpr.privacy@urbanyouthgames.org. U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van deze gegevens te allen tijde in te trekken. Indien je uw toestemming intrekt kan de website van UYG mogelijks wel niet correct of minder optimaal functioneren.

Wij hebben echter altijd het recht om de door ons verzamelde gegevens te verwerken voordat je uw toestemming intrekt.

4.  Welke zijn onze bronnen?

De meeste persoonsgegevens ontvangen we rechtstreeks van u of van uw internet-provider.

We kunnen ook openbare en niet openbare externe bronnen raadplegen. In dat geval zullen we je binnen de maand na het verkrijgen van de persoonsgegevens inlichten en in elk geval op het ogenblik van verstrekking van die informatie aan derden of op het ogenblik dat we deze gegevens gebruiken in onze communicatie met jou.

5.  Met wie delen wij je persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:

 • IT-dienstverleners;
 • Derde partijen die betalingsdiensten leveren;
 • Derde partijen die bij het beheren van de website worden betrokken;
 • Academische en andere partners die bijdragen aan de verbetering van onze pedagogische instrumenten;
 • Partners die ons bijstaan in de ontwikkeling van onze projecten in scholen.

6. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER (Europese economische ruimte)

Uw persoonsgegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar een derde gevestigd in een land dat buiten de EER ligt. Indien dit wel het geval zou zijn, stellen wij alles in het werk om u daarvan op de hoogte te brengen.

7.  Hoelang houden wij jouw persoonsgegevens bij?

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang vereist is om te voldoen aan de bovenvermelde doeleinden en zolang vereist is conform de toepasselijke wetten en regels, of langer, wanneer dit operationeel vereist is en om juridische claims of vragen van gerechtelijke en administratieve overheden te kunnen beantwoorden.

Dat laatste betekent dat de persoonsgegevens bewaard worden tot de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen verstreken zijn. Er moet rekening gehouden worden met een bijkomende termijn om de verwijdering effectief door te voeren.

8.  Welke rechten heeft u en hoe kunt u  ze uitoefenen?

U heeft recht op:

 • Inzage: u heeft het recht om van UYG uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens tegelijk met informatie m.b.t. de verwerking alsook een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt
 • Rectificatie: als je van oordeel bent dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt uvragen dat deze persoonsgegevens worden aangepast.
 • Gegevenswissing: indien toepasselijk kunt u vragen dat persoonsgegevens gewist worden.
 • Beperking: indien toepasselijk kunt u de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen.
 • Bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om redenen dieverband houden met jouw specifieke situatie, in de gevallen die de wet of andere regelgevende teksten voorzien.
 • Intrekken van je toestemming: indien je jouw toestemming hebt gegeven voor het verwerken vanjouw persoonsgegevens, heb je steeds het recht om deze toestemming in te trekken. Indien de gegevens verwerkt worden op een andere rechtsgrond, kan de verwerking echter wel voortduren.
 • Gegevensoverdraagbaarheid: voor zover wettelijk van toepassing, heb je het recht om depersoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij.

Indien u – of uw wettelijke verantwoordelijke – één van voornoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u ons contacteren op het volgende email adres gdpr.privacy@urbanyouthgames.org of kunt u ons een brief sturen op het volgende adres: Boechoutlaan 9, 1020 Brussel (Laken).

 • Het indienen van een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel     

Telefoonnummer : +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

Email: contact@apd-gba.be

9.  Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

UYG hecht zeer veel belang aan de bescherming van uw privacy. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde servers. Wij nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers die de verwerkte persoonsgegevens bevatten, zoveel mogelijk het volgende voorkomen:

 • ongeoorloofde toegang tot of wijziging van deze gegevens;
 • het oneigenlijk gebruik of de openbaarmaking van deze gegevens;
 • de illegale vernietiging of onbedoeld verlies van deze gegevens.

Onze werknemers, vrijwilligers en personeel die toegang hebben tot deze gegevens, zijn onderworpen aan een geheimhoudingsverplichting. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor misbruik van deze gegevens door een derde partij, ondanks de genomen beveiligingsmaatregelen.

10. Hoe kunt u wijzigingen aan deze policy opvolgen?

Wij kunnen deze policy altijd aanpassen. In dat geval brengen we u daarvan op de hoogte via e-mail/brief/overhandiging van een document. De meest recente versie van deze policy kan steeds geraadpleegd worden op onze website: www.urbanyouthgames.org

11. Hoe kunt u ons contacteren?

Indien u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze policy, kunt u onze functionaris voor gegevensbescherming contacteren op volgend adres : gdpr.privacy@urbanyouthgames.org